header
KOLM LÕVI OHUTUS - ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - ohutusmärgid, ohutusmärgistus, ohutuskleebised • KLO PROF - safety signs
navigation
 • Ü L D I N F O
 • KLO PÄRING
 • OHUTUSMÄRGID
 • KLO POSTER
 • METALLIST MÄRGISTUS
 • MILITAARMÄRGISTUS
 • MEREOHUTUS
 • FOSFORMÄRGID
 • HELKURRIBAD - TÄPID
 • ADR / IMO / IATA KLEEBISED
 • TORUSTIKE KLEEBISED
 • NUMBRID-TÄHED
 • LADU+TRANSPORT
 • KONTORISSE
 • AVALIK RUUM
 • TEIBID + LINDID + PÕRANDALE
 • KINNITUSED+RAAMID
 • KELLAD
 • AVATUD-SULETUD SILDID
 • NÄHTAVUSRIBAD
 • METALLKARBID
 • KONTROLLKLEEBISED
 • KAELAKAARDID
 • TAHVLID
 • MÄRGISTAMINE
 • LOGOD TÖÖRÕIVASTELE
 • ERILAHENDUSED
 • OMA TEKSTIGA KLEEBISED-SILDID
 • AADRESSTÄHISED
 • PRAKTILINE KONTOR - TÖÖKOHT
 • MASINAOHUTUS
 • MATERJALID
 • TEHNILINE
 • NÄHTAVUSTABEL
 • ÕIGUSAKTID
 • ►► tööalased
 • KONTAKT
 • Galerii
 • VEEBI STRUKTUUR
 • Tööohutus

  Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad

  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) alusel kehtestatud õigusaktid

  1. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
    
  2. Töötajate tervisekontrolli kord
    
  3. Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine
    
  4. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
    
  5. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord 
    
  6. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
    
  7. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
    
  8. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
    
  9. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
    
  10. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
    
  11. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded
    
  12. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise  kord
    
  13. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord1 
    
  14. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord1 
    
  15. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
    
  16. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
    
  17. Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
    
  18. Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
    
  19. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
    
  20. Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
    
  21. Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
    
  22. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas 
    
  23. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
    
  24. Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
    
  25. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord
    
  26. Kutsehaiguste loetelu
    

  Tooteohutust reguleerivad


  Toote nõuetele vastavuse seaduse alusel kehtestatud õigusaktid

  1. Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord

  Geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamist suletud süsteemides reguleerivad


  Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse (GMMOKS) alusel kehtestatud õigusaktid

  1. Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise loa taotlemiseks esitatavate andmete loetelu
    
  2. Suletud keskkonna ohuklassidele kohaldatavad nõuded
    
  3. Riskianalüüsis sisalduvate andmete loetelu ja riskianalüüsi tegemise kord

  Kemikaaliseaduse alusel kehtestatud õigusaktid:

  1. Ohtlike kemikaalide arvestuse kord

    
  2. Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord

  Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus)

  (sisaldab nõudeid kemikaali ohutuskaardile - artikkel 31)

  Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määrus, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist)

  CLP määruse muudatus, Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2009

  Biotsiidide (biotsiid on ette nähtud kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjeks, nende kahjustava toime ärahoidmiseks või muul viisil nende kahjuliku tegevuse ohjamiseks keemilisel või bioloogilisel teelkasutamist reguleerivad

  Biotsiidiseadus

  Ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - Kolm Lõvi Ohutus klienditeenindus 658 0215, 658 0214, e-post: ohutus (ätt) kolmlovi (dot)ee