header
KOLM LÕVI OHUTUS - ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - ohutusmärgid, ohutusmärgistus, ohutuskleebised • KLO PROF - safety signs
navigation
 • Ü L D I N F O
 • KLO PÄRING
 • OHUTUSMÄRGID
 • KLO POSTER
 • METALLIST MÄRGISTUS
 • MILITAARMÄRGISTUS
 • MEREOHUTUS
 • FOSFORMÄRGID
 • HELKURRIBAD - TÄPID
 • ADR / IMO / IATA KLEEBISED
 • TORUSTIKE KLEEBISED
 • NUMBRID-TÄHED
 • LADU+TRANSPORT
 • KONTORISSE
 • AVALIK RUUM
 • TEIBID + LINDID + PÕRANDALE
 • KINNITUSED+RAAMID
 • KELLAD
 • AVATUD-SULETUD SILDID
 • NÄHTAVUSRIBAD
 • METALLKARBID
 • KONTROLLKLEEBISED
 • KAELAKAARDID
 • TAHVLID
 • MÄRGISTAMINE
 • LOGOD TÖÖRÕIVASTELE
 • ERILAHENDUSED
 • OMA TEKSTIGA KLEEBISED-SILDID
 • AADRESSTÄHISED
 • PRAKTILINE KONTOR - TÖÖKOHT
 • MASINAOHUTUS
 • MATERJALID
 • TEHNILINE
 • NÄHTAVUSTABEL
 • ÕIGUSAKTID
 • ►► tööalased
 • KONTAKT
 • Galerii
 • VEEBI STRUKTUUR
 • Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad

  Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivad:

  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) alusel kehtestatud õigusaktid (link)

  Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord (link)
       
  Töötajate tervisekontrolli kord (link)
       
  Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine (link)
       
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord (link)
       
  Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord (link)
       
  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas (link)
       
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (link)

  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses (link)
       
  Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (link)
       
  Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (link)
       
  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded (link)
       
  Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord (link)
       
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord (link)
       
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord (link)
       
  Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (link)
       
  Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid (link)
       
  Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (link)    

  Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (link)
       
  Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (link)
       
  Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (link)
       
  Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (link)
       
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas (link)
       
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks (link)
       
  Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (link)   

  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord (link)
       
  Kutsehaiguste loetelu (link)
       

  Tooteohutust reguleerivad


  Toote nõuetele vastavuse seaduse alusel kehtestatud õigusaktid (link)

  Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord (link)

  Geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamist suletud süsteemides reguleerivad:

  Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse (GMMOKS) alusel kehtestatud õigusaktid (link)

  Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise loa taotlemiseks esitatavate andmete loetelu (link)
       
  Suletud keskkonna ohuklassidele kohaldatavad nõuded (link)
       
  Riskianalüüsis sisalduvate andmete loetelu ja riskianalüüsi tegemise kord (link)

  Kemikaaliseaduse alusel kehtestatud õigusaktid (link)

  Ohtlike kemikaalide arvestuse kord (link)

  Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord (link)

  Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) (PDF link)

  (sisaldab nõudeid kemikaali ohutuskaardile - artikkel 31) (kehtis kuni 27.02.2009 link)

  Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määrus, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (PDF link)

  CLP määruse muudatus, Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2009 (PDF link)

  Biotsiidide (biotsiid on ette nähtud kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjeks, nende kahjustava toime ärahoidmiseks või muul viisil nende kahjuliku tegevuse ohjamiseks keemilisel või bioloogilisel teel) kasutamist reguleerivad

  Biotsiidiseadus (link)

  Ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - Kolm Lõvi Ohutus klienditeenindus 658 0215, 658 0214, e-post: ohutus (ätt) kolmlovi (dot)ee